MunchMingle | Условия за ползване

Тези правила и условия ("Споразумение") определят общите условия за използването на Уеб сайт уебсайта ("Уебсайт" или "Услуга") и който и да е от свързаните с него продукти и услуги (наричани общо "Услуги"). Настоящото споразумение е правно обвързващо между вас ("Потребител", "Вие" или "Вашите") и Уеб сайт ("Уеб сайт", "ние", "нас" или "наш"). Ако сключвате това Споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, Вие декларирате, че имате право да обвържете това субект към настоящото Споразумение, в който случай термините "Потребител", "Вие" или "Ваш" се отнасят до такова лице. Ако нямате такива правомощия или ако не сте съгласни с условията на настоящото Споразумение, Вие не трябва да приемат настоящото Споразумение и не могат да имат достъп и да използват Уебсайта и Услугите. Осъществявайки достъп до и използвайки Уебсайта и Услугите, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани от условията на настоящото Споразумение. Вие приемате, че това Споразумение е договор между Вас и, въпреки че е електронно и не е физически подписано от Вас, и урежда използването на Уебсайта и Уеб сайтУслугите.

Сметки и членство

Ако създадете акаунт на Уебсайта, Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на Вашия акаунт и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се случват по акаунта и всички други действия, предприети във връзка с него. Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да започнете да използвате Услугите. Предоставянето на невярна информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на профила Ви. Трябва незабавно да да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или други нарушения на сигурността. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било действия или бездействия от Ваша страна, включително за щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Ние можем да прекратим, деактивираме или изтрием профила Ви (или част от него), ако установим, че сте нарушили някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение или че поведението или съдържанието Ви биха навредили на нашата репутация и добра воля. Ако изтрием вашия поради гореизложените причини, не можете да се регистрирате отново за нашите Услуги. Може да блокираме Вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали (общо "Съдържание"), които изпращате на Уебсайта в процеса на използване на Услугата. Вие носите цялата отговорност за точността, качеството, целостта, законността, надеждност, уместност и интелектуална собственост или право на използване на цялото предоставено съдържание. Можем да наблюдаваме и преглеждаме Съдържанието на Уебсайта, изпратено или създадено чрез използване на нашите Услуги от Вас. Вие ни давате разрешение да осъществявате достъп, копирате, разпространявате, съхранявате, предавате, преформатирате, показвате и изпълнявате Съдържанието на Вашия потребителски акаунт единствено както се изисква за целите на предоставянето на Услугите на Вас. Без да се ограничава никое от тези изявления или гаранции, ние имаме правото, но не и задължението, по наше усмотрение да откажем или премахнем всяко съдържание, което по наше разумно мнение нарушава някоя от нашите политики или по някакъв начин е вредно или нежелателно. Освен ако изрично разрешено от Вас, използването на Уебсайта и Услугите не ни дава лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, промяна, публикуване или разпространение на Съдържанието, създадено от Вас или съхранявано във Вашия потребителски акаунт за търговски, маркетингови или други подобна цел.

Архивиране

Ние не носим отговорност за съдържанието, което се намира на уебсайта. В никакъв случай няма да носим отговорност за загуба на каквото и да е Съдържание. Ваша отговорност е да поддържате подходящо резервно копие на Вашето Съдържание. Независимо от Гореизложено, в някои случаи и при определени обстоятелства, без абсолютно никакво задължение, може да успеем да възстановим някои или всички ваши данни, които са били изтрити към определена дата и час, когато може да сме архивирали данни за нашите собствени Целите. Ние не гарантираме, че данните, от които се нуждаете, ще бъдат налични.

Въпреки че Уебсайтът и Услугите могат да се свързват с други ресурси (като уебсайтове, мобилни приложения и т.н.), ние не предполагаме, пряко или косвено, одобрение, сдружаване, спонсорство, одобрение или принадлежност към свързан ресурс, освен ако не е изрично посочено тук. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценката и не гарантираме предлагането на каквито и да било фирми или физически лица или съдържанието на техните ресурси. Ние не предполагаме, че отговорност или отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните декларации и другите условия за използване на всеки ресурс, до който имате достъп чрез връзка на Уебсайт. Свързването ви с други ресурси извън сайта е на ваш собствен риск.

Ограничаване на отговорността

В максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Уеб сайтнеговите филиали, директори, длъжностни лица, служители, агенти, доставчици или лицензодатели не носят отговорност пред което и да е лице за каквито и да било косвени, случайни, специални, наказателни, покритие или последващи щети (включително, без ограничение, щети за пропуснати ползи, приходи, продажби, репутация, използване на съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на бизнеса, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможност) независимо от това, причинени, по силата на всяка теория на отговорността, включително, без ограничение, договор, закононарушение, гаранция, нарушение на законово задължение, небрежност или по друг начин, дори ако задължената страна е била уведомена за възможността от такива щети или е можело да предвиди такива щети. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, общата отговорност на Уеб сайт и нейните филиали, длъжностни лица, служители, агенти, доставчици и лицензодатели, свързани с услугите, ще бъде ограничена до сума, не по-голяма от един долар или суми, действително платени в брой от Вас за Уеб сайт предходния едномесечен период преди първото събитие или събитие, пораждащо такава отговорност. Ограниченията и Изключения се прилагат и ако това средство за защита не ви компенсира напълно за загуби или не успее да изпълни основната си цел.

Повече информация можете да намерите в отказа от отговорност

Изменения и допълнения

Ние си запазваме правото да променяме настоящото споразумение или неговите условия, свързани с уебсайта и услугите, по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще публикуваме известие на главната страница на уебсайта. Също така може да Ви уведомим в други начини по наша преценка, като например чрез информацията за контакт, която сте предоставили.

Актуализираната версия на настоящото споразумение ще влезе в сила незабавно след публикуването на ревизираното споразумение, освен ако не е посочено друго. Продължаване на използването на Уебсайта и Услугите след датата на влизане в сила на ревизираното Споразумение (или друго действие, посочено по това време) ще представлява Вашето съгласие за тези промени.

Приемане на тези условия

Вие потвърждавате, че сте прочели настоящото споразумение и сте съгласни с всички негови условия. С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от това Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Споразумение, нямате право на достъп или използване на Уебсайта и Услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно това Споразумение, Ви препоръчваме да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

{огрнуи}

{фкооле}

{маадинлоу}